Our Team

Our Team

Er. Rojina K.C

Architect

Er. Urina Katwal

Civil Engineer

Er .Suman Shahi Thakuri

Site Engineer

Er. Abhinash Bhattari

Site Engineer

Er. Ishan Pradhan

Site Engineer

Shiv Shakti

Marketing

Sushmita Adhikari

Reception